Ochrona Danych

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci
Omida Finance Spółka z o.o. (dalej: Omida Finance) szanuje prawo do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności swoich Klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.

W związku z powyższym Omida Finance wyznaczyło inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą należy kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

 • listownie na adres: Al. Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk
 • przez e-mail: biuro@odplus.pl

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.
Robimy to, w celu:

 • przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Omida Finance (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • wykonywania obowiązków wynikających z ustawodawstwa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

Ponadto istotne jest, że:

 • przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Omida Finance (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Robimy tak na przykład w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a także w marketingu bezpośrednim produktów i usług Omida Finance.
 • przetwarzamy dane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach, takich jak marketing, polegającego na przesyłaniu ofert i produktów lub usług Omida Finance.

Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Omida Finance i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Omida Finance i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Omida Finance i wyłącznie zgodnie z poleceniami Omida Finance. 

Omida Finance nie przekazuje Państwa dany poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji następujących celów:

 • w zakresie realizacji zawartej z Omida Finance umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Omida Finance w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Omida Finance;
 • w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę – do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat; 
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Omida Financestanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
 • do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • żądać przeniesienia dostarczonych Omida Finance danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Omida Finance Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:

 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Omida Financeprzetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO);
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Omida Finance. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Omida Finance, w tym profilowaniu.